Dzisiaj jest: 15.4.2024, imieniny: Adolfiny, Odetty, Wacława

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych jest:
Notka.pl sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Fryderyka Chopina 41 lok.2, 20-023 Lublin,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000704808, posiadająca numer identyfikacji podatkowej
NIP: 712 33 53 202, REGON: 368777781

2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu internetowego
dece.pl (dalej „Serwis”).

3. Użytkownik Serwisu (dalej „Użytkownik”) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych przez Administratora na zasadach określonych niniejszą polityką prywatności.

4. Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogą być
przekazane Administratorowi za pośrednictwem:
a. poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@notka.pl.
b. za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie.
c. pisemnie na adres siedziby Notka.pl sp. z o.o..

5. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 i innych przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:
a. prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie i publikowania ogłoszeń Użytkownika;
b. udzielania odpowiedzi na pytania i inne wiadomości przesłane przez Użytkownika za
pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej oraz do dalszego
kontaktu z Użytkownikiem.

7. Dane Użytkownika są również przetwarzane w celu wykonywania umów, których stroną jest
Użytkownik, lub do podjęcia innych działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy.

8. Dane Użytkownika są również przetwarzane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez
stronę trzecią (z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające
ochrony danych osobowych), w tym w szczególności do celów:
a. dokonywania rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami polskiego prawa
podatkowego;
b. prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości i innych
właściwych przepisów polskiego prawa;
c. egzekwowania należności zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i innych
właściwych przepisów polskiego prawa.

9. Administrator przetwarza następujące kategorie danych Użytkownika:
a. imię i nazwisko
b. adres e-mail
c. numer telefonu
d. adres korespondencyjny.

10. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:
a. Pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub
współpracujące z Administratorem;
b. Biura rachunkowe współpracujące z Administratorem;
c. Kancelarie prawne współpracujące z Administratorem;
d. Podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora, w tym w
szczególności usługi hostingu stron internetowych i usługi poczty e-mail;
e. Podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora;
f. Podmioty uczestniczące w dokonywaniu rozliczeń, w tym dostawcy systemów
fakturowych, systemy płatności online i banki;
g. Podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

11. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich, jednak wyłącznie
na zasadach opisanych w art. 46 RODO, tj. pod warunkiem zapewnienia przez odbiorcę
odpowiednich zabezpieczeń. W każdym wypadku Użytkownik jest uprawniony do otrzymania
kopii dotyczących go danych.

12. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania danych, czyli przez:
a. okres prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie;
b. okres utrzymywania komunikacji z Użytkownikiem, w tym zwłaszcza okres niezbędny
do udzielenia Użytkownikowi wszelkich żądanych informacji;
c. okres prowadzenia działalności marketingowej przez Administratora;
d. okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umów zawartych z Użytkownikiem;
e. okres niezbędny dla dokonania rozliczeń podatkowych dotyczących Użytkownika oraz
wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczeniami
podatkowymi;
f. wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji rachunkowej;
g. okres niezbędny dla przeprowadzenia egzekucji należności Administratora.
Dane osobowe Użytkownika zostaną trwale usunięte, gdy wszystkie wyżej wymienione
okresy dobiegną końca.

13. Użytkownik ma prawo do:
a. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane
osobowe go dotyczące;
b. otrzymania kopii przetwarzanych danych;
c. uzyskania od Administratora wszelkich informacji objętych zakresem
niniejszej Polityki Prywatności.

14. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania
dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów
przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

15. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia
dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej
zwłoki usunąć dane osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem), jeżeli
zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny
sposób przetwarzane;
b. Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania;
c. Użytkownik wnosi sprzeciw, o którym mowa w punkcie 18;
d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu
podlega Administrator;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
informacyjnego bezpośrednio dziecku, na podstawie zgody dziecka lub jego rodzica
(opiekuna).

16. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w
następujących przypadkach:
a. gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres
pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c. gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów
przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń;
d. gdy Użytkownik wniósł sprzeciw, o którym mowa w punkcie 18 – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora
są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

17. Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył
Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi
danych bez przeszkód ze strony Administratora, którym dostarczono te dane
osobowe. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądania, by dane
osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu
administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.

18. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z
jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego
na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora lub przez
stronę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych,
chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

19. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Należy jednak
pamiętać, że:
a. wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano przed
wycofaniem zgody;
b. pomimo wycofania zgody Administrator jest nadal uprawniony do
przetwarzania danych w zakresie wskazanym w punktach 7-8.
c. wycofanie zgody uniemożliwia prowadzenie przez Administratora konta
Użytkownika w Serwisie i jest równoznaczne z żądaniem jego zamknięcia.

20. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o prowadzenie konta w
Serwisie.

21. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie
członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia
domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących
narusza przepisy RODO.
Warszawa Praca | Oferty pracy Warszawa | Warszawa ogłoszenia praca | Praca w Warszawie ogłoszenia | Warszawa ogłoszenia |
Koszalin Praca | | Oferty pracy Koszalin | Koszalin ogłoszenia praca | Praca w Koszalinie ogłoszenia |
Gdańsk Praca | Oferty pracy Gdańsk | Gdańsk ogłoszenia praca | Praca w Gdańsku ogłoszenia |